ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 2021 އޭޕްރީލް

 

 

އިޢުލާން

 

 

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 2021 އޭޕްރީލް

 

                 މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިމިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ގޮތަށް 2021 ވަނަ އަހަރު އޭޕްރީލް މަހު މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ މުދަލާއި އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލެވެ.

 

                 21 ރަމަޟާން  1442

                 03 މެއި  2021

 

 

 

 

 

                                                      މުޙައްމަދު ޔަސަޢު

                                           ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 

04 މޭ 2021
ހޯދާ