މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭ

މި ކުންފުނީގެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ކުއްޔަށްދޭ އަގުތައް 13 ޖޫން 2014 އިން ފެށިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެނައި ވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ދުވަހަކަށް (ރުފިޔާ)

(ރުފިޔާ)  ދަތުރަކަށް

ދަތުރުގެ ތަފުސީލު

 

5134.00

މާލެ – ހުޅުލެ – މާލެ

 

8800.80

މާލެ – ހުޅުމާލެ – މާލެ

 

3667.00

މާލެ – ވިލިނގިލި – މާލެ

 

9534.00

މާލެ – ތިލަފުށި - މާލެ

22000.00

 

ދުވަހުކުލި

  1. ދަތުރެއްގައި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް މަޑުކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭ ގަޑި ޖުމުލަ ހަތަރު ގަޑި އިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، މަޑުކޮށްގެން އޮންނަ ކޮންމެ ގަޑި އަކަށް 355.66 ރުފިޔާ ޗާޖުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް މަޑުކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭ ގަޑި އަށްގަޑި އިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް މަޑުކޮށްފަ އޮންނަ އޮތުމަށް ޗާޖު ކުރެވޭނީ މުޅި ދުވަހަށެވެ.
  2. (ހ) ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ދުއްވާ ޖުމުލަ ވަގުތު، ކޮންމެ ސައުވީސް ގަޑި އިރުގެތެރޭގައި ބާރަ ގަޑި އިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، ގަޑި އިރަކަށް 1250.00 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޗާޖުކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ) ލޭންޑިން ކްރާފްޓް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ދަތުރުގެ ފަހު ދުވަހު، ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ އަށް ގަޑި އިރަށް 11000.00 ރުފިޔާ ޗާޖުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ލޭންޑިން ކްރާފްޓް ބޭނުންކުރާ ފަހުދުވަހު އަށް ގަޑި އިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ޗާޖު ކުރެވޭނީ މުޅި ދުވަހަށެވެ.

3. މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓުތަކުގައި ނުހިމެނޭ ތަންތަނަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ޗާޖު ކުރެވޭނީ މި އިޢުލާންގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ނޯޓް: މަތީގައިވާ އަގުތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ. ނުހިމަނާ އަގުތަކެވެ.

Trip Details

Per Trip (MVR)

Per Day (MVR)

Male’ – Hulhule’ – Male’

5134.00

 

Male’ – Hulhumale’ – Male’

8800.80

 

Male’ – Vilingili – Male’

3667.00

 

Male’ – Thilafushi – Male’

9534.00

 

Daily Rental

 

22000.00

 

 

 

 

 

 

Note:

A- If total waiting time for each trip exceeds more than 4 hours, additional waiting hours shall be charged at the rate of MVR 355.66 per hour or part thereof. If additional waiting hours exceeds 8 hours it will be charged on per day basis.

B-

I. If the steaming time for the daily rental exceeds more than 12 hours per 24 hours, additional steaming hours shall be charged at the rate of MVR 1250.00 per hour or part thereof.

II. On the last day of the trip up to 8 hours MVR 11,000.00 shall be charged, if more than 8 hours per day rate is applicable.

III- Any location not mentioned in the above table could also be charged according to (B) II

Note: All rates are subject to G.S.T.

30 ރަޖަބު 1435

29 މޭ 2014
ހޯދާ