އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް އައްޑޫ އޮފީސް ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އިޢުލާންވަނީ 04 މޭ 2021 1221 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


                                                                                                

 

 އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                އިޢުލާން ނަމްބަރ:AI/IUL/2021/13

                                                ބިޑް ނަމްބަރ:  AI/BID/2021/05     

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުން ވެއްޖެ

މި ކުންފުނީގެ އައްޑޫ އޮފީސް (ސ.ހިތަދޫ، އަދާރަ) 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  5 މެއި 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00 އަށް މިކުންފުނީގެ އައްޑޫ އޮފީހަށް (ސ.ހިތަދޫ، އަދާރައަށް) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 9 މެއި 2021 ވާ އާދީތްތަ ދުވަހު 11:00 އަށް އެއޮފީހަށް ވަޑައިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުށްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

              

                                02 މެއި 2021

 

 

 

 

02 މޭ 2021
ހޯދާ