ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. ހޯރަފުށީ "ދިވެލި" ކިޔާ ގެއަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު 414، ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

 

އިޢުލާން

ހއ. ހޯރަފުށީ "ދިވެލި" ކިޔާ ގެއަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު 414، ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

          ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން އެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި އެ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ވަނީ މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. 

  • ހއ. ހޯރަފުށީ "ދިވެލި" ކިޔާ ގެއަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު 414، ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

           މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

           16 ރަމަޟާން  1442

           28 އޭޕްރީލް   2021

28 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ