ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމިޝަނުގެ ސާވާ ރޫމަށް ޔޫޕީއެސްއެއް ގަތުމަށް

ނަންބަރު:462/1/2021/10(IUL)  

އިޢުލާން

މި ކޮމިޝަންގެ ސަވަރ ރޫމްއަށް ޔޫޕީއެސްއެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ 462/1/2021/7(IUL)  (23 މާރިޗް 2021) ގެ އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރަމެވެ.

އެހެންކަމުން، މި ކޮމިޝަނަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއި އެއްގޮތަށް ސަވަރ ރޫމް ޔޫޕީއެސްއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ، ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސަރވަރ ރޫމް ޔޫޕީއެސްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން:

 

Server Room UPS Specifications (minimum)

Quantity

Output (VA): 5000VA

UPS Input Connection Type: Hardwire

Rackmount:  Rackmount

Warranty: 1-2 years

1 (One)

 

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ، ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް، މައުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ތަފްޞީލު

 ތާރީޚު

 ދުވަސް

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ކެނޑުން

5 މޭ 2021

 ބުދަ

10:30

  • ·         އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން، ހުރަވީ ބިލްޑިންގ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށެވެ.

 

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

މިއިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 27 އޭޕްރީލް 2021 އިން  4 މޭ  2021 އަށް، ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް  ސާފު ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެނގޭނޭހެން ލިޔުއްވާ މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  އަދި  މި ސުވާލުތަކަށް ދޭ ޖަވާބު ކޮމިޝަނުގެ ވެބް ސައިޓުގައިވާ، މިއިއުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާ އެކު ޝާޢިއު ކުރެވޭނެއެވެ

-ފޯނު 3302582

އީމއެިލް: [email protected]

 

14 ރަމަޟާން 1442

26 އޭޕްރީލް 2021

26 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ