މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޔަރ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިކުންފުނީގެ ފަޔަރ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 28 އޭޕްރިލް  2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގްގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 04 މެއި 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ގަޑިއަށް ހާޟިރުވެ ނަންނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

25 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ