މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 • Ø        މަޝްރޫޢު:                      

ރ. މީދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްޤީކުރުން

 • Ø        ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ މަސައްކަތް:    

ރ. މީދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކުގެ ފެންސް ހެދުމާއި، ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 • Ø       މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން:   

މަސައްކަތް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން (ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ) އޮންނާނީ 02 މެއި 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

 • Ø       ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން:   
 • ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހަޅާ ބީލަން ބަލައިގަނެ، ބީލަން ކެނޑުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 05 މެއި 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ރ. މިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

 

 • ބީލަން ބަލައިގަނެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮވެ، ލިޔެކިޔުން ހަމަކޮށް ހުށަހެޅޭ ބީލަންތަކެވެ.
 • Ø       މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ތަކެތި ހޯދުން:
 • މިއީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އަމިއްލަ ސާމާނުގައި ކުރާގޮތަށް ދޫކޮށްލެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.
 • Ø       ބީލަމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭ މިންގަނޑުތައް:
 • ހުށަހަޅާ އަގު: (އެންމެ ދަށް އަގަށް) %85
 • ނިންމާ މުއްދަތު:             %5
 • ތަޖުރިބާ:                 
   
   

ވީމާ، ރ. މީދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްގެ "ފެންސް ހެދުމާއި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް" ޝައުޤުވެރިވާ

ފަރާތްތަކަށް، މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

22 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ