ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައުމުދާ ނީލަންކިއުމާއި ގުޅޭ

                                                                    ނަމްބަރު: 242/242/2021/11(IUL)

އިޢުލާން

 

މިއޮފީހުގައި ހުރި ބާ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

 

          މިއިދާރާގެ ނަންބަރ  (IUL)242/242/2021/6 އިޢުލާންގައި ވާގޮތުގެ މަތިން، 2021 މާރޗް 27 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކިޔާފައިވާ ނީލަމުގައި ނުވިކިހުރި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތަކެތި އަލުން ނީލަން ކިޔުން 2021 މެއި 1 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި އަތޮޅުގޭގެ ގޯތި ތެރޭގައި އޮންނާނެވެ.

                ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން،2021  މެއި 1 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް އަތޮޅުގެއަށް ޙާޟިރުވެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަގާ ފަރާތްތަކުން 2 މެއި 2021ވަނަދުވަހުގެ 9:00 އާއި 11:00 ދެމެދު މިއިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ތަކެތި ގެންދިއުން އެދެމެވެ.

 

އަދަދު

މުދަލުގެ ނަން

މުދާހުރި ހާލަތު

ނީލަން ފަށާއަގު

01

މޭޒު

ހަލާކުވެފައި

50.00

01

ޓީވީ ރެކް

ހަލާކުވެފައި

100.00

01

ޓީވީ ރެކް

ހަލާކުވެފައި

80.00

86

ބަތްކާތަށި

ބައުވެފައި

300.00

60

ހެދިކާއަޅާ ތަށި

ބައުވެފައި

100.00

68

ވަޅި މޭޒުމަތީ ސެޓްގެ

ބައުވެފައި

150.00

22

އަސޭމިރުސް އަޅާފުޅި

ބައުވެފައި

50.00

03

ކުޑަތެލި

ބައުވެފައި

20.00

20 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ