މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2014) ގެ ދަށުން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް

އިޢުލާން

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2014) ގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ އަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި، ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުން އެދުމުން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

18 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ