މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމާބެހޭ

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ޑޮކްޓަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މޯލްޑްވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގެ ޕްރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސްލިޕާއެކު މި މިނިސްޓްރީގެ ހެލްތު ސާރވިސް ޑިވިޝަންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ފޮރިން ރެކްރޫޓްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދެވުން އެދެމެވެ.

މަޤާމު

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

މަޤާމު

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

އެނެސްތެޓިސްޓް

14

ސައިކެޓްރިސްޓް

7

ކާޑިއޮލޮޖިސްޓް

2

ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް

2

ޑާމަޓޮލޮޖިސްޓް

2

ސާރޖަން

14

އީ.އެން.ޓީ

7

ޔޫރޮލޮޖިސްޓް

1

ގައިނަކޮލޮޖިސްޓް

25

މެކްސިލޯ ފޭޝަލް ސާރޖަން

1

އޮފްތަލްމޮލޮޖިސްޓް

11

ނިއޮރޮލޮޖިސްޓް

3

އޮތޮޕީޑިކްސް

7

ގެސްޓުރޯލޮޖިސްޓް

1

ޕީޑިއެޓްރިކްސް

19

މައިކްރޯ ބަޔޮލޮޖިސްޓް

1

ފިޒީޝަން

17

މެޑިކަލްއޮފިސަރ

91

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި މިނިސްޓްރީގެ ނަމްބަރު 3014343 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަން މެއިލް ކުރައްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ :[email protected] އަށެވެ.

26 މޭ 2014
ހޯދާ