މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – ޖަނަވަރީ 2021

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް ، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު މި މިނިސްޓްރީއަށް ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްސީލެވެ.

15 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ