ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް

އިޢުލާން

 

ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލް މަހުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް

 

ރަމަޟާން މަހުގައާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގައި މި ކޮމިޝަން ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރު 13:00 އަށް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.  

 

 

03 ރަމަޟާން 1442

15 އޭޕްރީލް 2021

14 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ