މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މާލެ ސައިޓުގައި ހުރި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ކޮމްފިއުޓަރ އަދި އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެތި ވިއްކާލުން

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މާލެ ސައިޓުގައި ހުރި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ކޮމްފިއުޓަރ އަދި އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެތި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ވިއްކާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 އޭޕްރިލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ހާޟިރުވެލެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.

މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމަތު ހޯއްދެވުމަށް، 3323209 / 7960022 ނަންބަރުން، ސޭލްސް ހޮޓްލައިން އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

14 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ