ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
2021 މާރިޗު 01 އިން 31 ނިޔަލަށް ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ އެވޯޑް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު 01 އިން ފެށިގެން 31 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ އެވޯޑް ޑާޓާ ޝީޓް

 

           ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.53 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނަންބަރP/CIR/2020/50-13  ސާރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،   މިސެންޓަރުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު 01 އިން 31 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން، މާލިއްޔަތުގެ  ޤަވާއިދު (ފެބުރުވަރީ 2017) ގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްޞީލް މި އިޢުލާނާއި އެއްހީރަސް ކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

 

                              23 ޝަޢުބާން 1442

                              05 އެޕްރީލް 2021

14 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ