ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 

އިޢުލާން

 

މި ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު (IUL)197-A1/1/2021/14 (04 އޭޕްރީލް 2021) އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 18 އޭޕްރީލް 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިވާހަކަޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

 

14 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ