ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޙިޔާވަހި ޕްރޮޖެކްޓް

ނަމްބަރ: (IUL)239-PPRM/239/2021/10

 

އިޢުލާން

 

 

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ "ހިޔާވަހި" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ ކުރެހުން ފަރުމާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ

 

މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރ: (IUL)239-PPRM/239/2021/1 (31 މާރިޗް 2021) އިޢުލާން އަށް ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. 2021 އެޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހާއި 12 ވަނަ ދުވަހަކީ ބަންދު 2 ދުވަސް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން ދެންނެވުނު އިޢުލާނުގައިވާ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އެގޮތުން ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 27 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހު 11:00 ގައި މިއިދާރާގައެވެ.

މިކަމާގުޅޭ އެއްވެސް އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ތިރީގައިވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ފޯނު ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް : [email protected]

ފޯން ނަމްބަރ : 6780711 / 7846025

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

                  26 ޝައުބާން 1442 

                  08 އޭޕްރީލް  2021

 

                                   

                                                      މުޙައްމަދު ޔަސަޢު

                                                      ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 

 

 

 

 

 

08 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ