ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުން

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު (13-P/CIR/2020/50) (09 ޑިސެމްބަރު 2020) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ މަތިން ،1 މާރިޗް 2021 އިން 31 މާރިޗް 2021 އަށް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ

ޕްރޮކިއުމަންޓް ގެ ތަފްޞީލެވެ.

08 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ