މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެވޯރޑްކުރާ ޕްރޮކިއުމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައި މިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު: 13-P/CIR/2020/50 (09 ޑިސެމްބަރ 2020) ސަރކިއުލާ ގައިވާގޮތަށް، 2021 ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މާރިޗްގެ މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ސަރވިސްއިން އިޢުލާން ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ޙިދުމަތާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

08 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ