ގާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. ގާފަރު ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ފައިބަރނެޓްވޯކް ކޭބަލް އެޅުމަށް ކޯރުކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު:(IUL)H02-HC/2021/06  ( 05 އޭޕްރިލް 2021 ) ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން މި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

 

މާލެ އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކ. ގާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ފައިބަރނެޓްވޯކް ކޭބަލް އެޅުމަށް ކޯރުކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 14 އޭޕްރީލް 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކ. ގާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައެވެ. މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނެވުންއެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އޮންނާނީ 19 އޭޕްރީލް 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މި މަރުކަޒުގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅުއްވާއިރު ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ވަޑައިގަންނަވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް ސިޓީ ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަލިއުމެއްނެތި ހުށައެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

08 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ