އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު - ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

 (IUL)38-CA/38/2021/132 :ނަންބަރު

 

އިޢުލާން

 

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު - ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

 

10 އޭޕްރިލް 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020ގެ

ވޯޓުނެގުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗާޕުކޮށްފީމެވެ. މި ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޕްޚާނާއެއް ކަމުގައިވާ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ.

 

ޗާޕްކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020

#

ދާއިރާ ކޯޑު

ދާއިރާ / ރަށުގެ ނަން

ޕްރިންޓްކުރި ޖުމްލަކަރުދާހުގެ އަދަދު

1

A1

ހއ.ތުރާކުނު

550

2

A10

ހއ.މާރަންދޫ

703

3

A11

ހއ.ތަކަންދޫ

678

4

A12

ހއ.އުތީމު

689

5

A13

ހއ.މުރައިދޫ

627

6

A14

ހއ.ބާރަށް

1430

7

A2

ހއ.އުލިގަން

391

8

A3

ހއ.މޮޅަދޫ

298

9

A4

ހއ.ހޯރަފުށި

2566

10

A5

ހއ.އިހަވަންދޫ

2328

11

A6

ހއ.ކެލާ

1675

12

A7

ހއ.ވަށަފަރު

660

13

A8

ހއ.ދިއްދޫ

3011

14

A9

ހއ.ފިއްލަދޫ

793

15

B1

ހދ.ހަނިމާދޫ

1639

16

B10

ހދ.ކުމުންދޫ

1110

17

B11

ހދ.ނޭކުރެންދޫ

1018

18

B12

ހދ.ވައިކަރަދޫ

1364

19

B13

ހދ.މަކުނުދޫ

1225

20

B2

ހދ.ފިނޭ

415

21

B3

ހދ.ނައިވާދޫ

594

22

B4

ހދ.ހިރިމަރަދޫ

414

23

B5

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު

1399

24

B6

ހދ.ނެއްލައިދޫ

888

25

B7

ހދ.ނޮޅިވަރަން

1806

26

B8

ހދ.ކުރިނބި

541

27

B9-1

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

1157

28

B9-2

ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ

1162

29

B9-3

ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

1236

30

B9-4

ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

1206

31

B9-5

ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ

1167

32

B9-6

ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާ

974

33

C1

ށ.ކަނޑިތީމު

1090

34

C10

ށ.ޅައިމަގު

592

35

C11

ށ.ކޮމަންޑޫ

1412

36

C12

ށ.މާއުނގޫދޫ

821

37

C13

ށ.ފުނަދޫ

1822

38

C14

ށ.މިލަންދޫ

1744

39

C2

ށ.ނޫމަރާ

346

40

C3

ށ.ގޮއިދޫ

529

41

C4

ށ.ފޭދޫ

891

42

C5

ށ.ފީވައް

811

43

C6

ށ.ބިލެތްފަހި

561

44

C7

ށ.ފޯކައިދޫ

1201

45

C8

ށ.ނަރުދޫ

428

46

C9

ށ.މަރޮށި

702

47

D1

ނ.ހެނބަދޫ

544

48

D10

ނ.މަނަދޫ

1375

49

D11

ނ.ހޮޅުދޫ

1675

50

D12

ނ.ފޮއްދޫ

365

51

D13

ނ.ވެލިދޫ

1960

52

D2

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ

1372

53

D3

ނ.މާޅެންދޫ

657

54

D4

ނ.ކުޑަފަރި

596

55

D5

ނ.ލަންދޫ

755

56

D6

ނ.މާފަރު

912

57

D7

ނ.ޅޮހި

648

58

D8

ނ.މިލަދޫ

1057

59

D9

ނ.މާއުގޫދޫ

276

60

E1

ރ.އަލިފުށި

2049

61

E10

ރ.އިންނަމާދޫ

610

62

E11

ރ.މަޑުއްވަރި

1751

63

E12

ރ.އިނގުރައިދޫ

1423

64

E13

ރ.މީދޫ

1515

65

E14

ރ.ފައިނު

334

66

E15

ރ.ކިނޮޅަސް

436

67

E2

ރ.ވާދޫ

426

68

E3

ރ.ރަސްގެތީމު

692

69

E4

ރ.އަނގޮޅިތީމު

378

70

E5

ރ.ހުޅުދުއްފާރު

1116

71

E6

ރ.އުނގޫފާރު

1176

72

E7

ރ.ދުވާފަރު

3334

73

E8

ރ.މާކުރަތު

942

74

E9

ރ.ރަސްމާދޫ

662

75

F1

ބ.ކުޑަރިކިލު

459

76

F10

ބ.ހިތާދޫ

992

77

F11

ބ.ފުޅަދޫ

261

78

F12

ބ.ފެހެންދޫ

216

79

F13

ބ.ގޮއިދޫ

608

80

F2

ބ.ކަމަދޫ

375

81

F3

ބ.ކެންދޫ

915

82

F4

ބ.ކިހާދޫ

340

83

F5

ބ.ދޮންފަނު

416

84

F6

ބ.ދަރަވަންދޫ

850

85

F7

ބ.މާޅޮސް

494

86

F8

ބ.އޭދަފުށި

2494

87

F9

ބ.ތުޅާދޫ

2243

88

G1

ޅ.ހިންނަވަރު

3769

89

G2

ޅ.ނައިފަރު

3978

90

G3

ޅ.ކުރެންދޫ

1540

91

G4

ޅ.އޮޅުވެލިފުށި

503

92

H1

ކ.ކާށިދޫ

1776

93

H2

ކ.ގާފަރު

989

94

H3

ކ.ދިއްފުށި

932

95

H4

ކ.ތުލުސްދޫ

1080

96

H5

ކ.ހުރާ

813

97

H6

ކ.ހިންމަފުށި

795

98

H7

ކ.ގުޅި

629

99

H8

ކ.މާފުށި

1318

100

H9

ކ.ގުރައިދޫ

1357

101

I1

އދ.ހަންޏާމީދޫ

515

102

I10

އދ.މާމިގިލި

2100

103

I2

އދ.އޮމަދޫ

774

104

I3

އދ.ކުނބުރުދޫ

439

105

I4

އދ.މަހިބަދޫ

1646

106

I5

އދ.މަންދޫ

329

107

I6

އދ.ދަނގެތި

723

108

I7

އދ.ދިގުރަށް

485

109

I8

އދ.ފެންފުށި

714

110

I9

އދ.ދިއްދޫ

153

111

J1

ވ.ފުލިދޫ

365

112

J2

ވ.ތިނަދޫ

178

113

J3

ވ.ފެލިދޫ

482

114

J4

ވ.ކެޔޮދޫ

606

115

J5

ވ.ރަކީދޫ

285

116

K1

މ.ރަތްމަންދޫ

173

117

K2

މ.ވޭވަށް

246

118

K3

މ.މުލައް

1314

119

K4

މ.މުލި

711

120

K5

މ.ނާލާފުށި

388

121

K6

މ.ކޮޅުފުށި

1044

122

K7

މ.ދިއްގަރު

1035

123

K8

މ.މަޑުއްވަރި

523

124

L1

ފ.ފީއަލި

849

125

L2

ފ.ބިލެތްދޫ

958

126

L3

ފ.މަގޫދޫ

567

127

L4

ފ.ދަރަނބޫދޫ

371

128

L5

ފ.ނިލަންދޫ

1496

129

M1

ދ.މީދޫ

1010

130

M2

ދ.ބަނޑިދޫ

662

131

M3

ދ.ރިނބުދޫ

309

132

M4

ދ.ހުޅުދެލި

654

133

M6

ދ.މާއެނބޫދޫ

740

134

M7

ދ.ކުޑަހުވަދޫ

2304

135

N1

ތ.ބުރުނީ

443

136

N10

ތ.ތިމަރަފުށި

1931

137

N11

ތ.ވޭމަންޑޫ

892

138

N12

ތ.ކިނބިދޫ

1000

139

N13

ތ.އޮމަދޫ

541

140

N2

ތ.ވިލުފުށި

1515

141

N3

ތ.މަޑިފުށި

928

142

N4

ތ.ދިޔަމިގިލި

606

143

N5

ތ.ގުރައިދޫ

1556

144

N6

ތ.ކަނޑޫދޫ

494

145

N7

ތ.ވަންދޫ

306

146

N8

ތ.ހިރިލަންދޫ

881

147

N9

ތ.ގާދިއްފުށި

493

148

O1

ލ.އިސްދޫ

984

149

O10

ލ.ހިތަދޫ

837

150

O11

ލ.ކުނަހަންދޫ

624

151

O12

ލ.ކަލައިދޫ

717

152

O2

ލ.ދަނބިދޫ

758

153

O3

ލ.މާބައިދޫ

768

154

O4

ލ.މުންޑޫ

206

155

O5

ލ.ގަން

3525

156

O6

ލ.މާވަށް

1469

157

O7

ލ.ފޮނަދޫ

1985

158

O9

ލ.މާމެންދޫ

972

159

P1

ގއ.ކޮލަމާފުށި

1253

160

P2

ގއ.ވިލިނގިލި

2655

161

P3

ގއ.މާމެންދޫ

1077

162

P4

ގއ.ނިލަންދޫ

657

163

P5

ގއ.ދާންދޫ

1487

164

P6

ގއ.ދެއްވަދޫ

906

165

P7

ގއ.ކޮނޑޭ

397

166

P8

ގއ.ގެމަނަފުށި

1256

167

P9

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

697

168

Q1

ގދ.ތިނަދޫ

5443

169

Q2

ގދ.މަޑަވެލި

1355

170

Q3

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ

883

171

Q4

ގދ.ނަޑެއްލާ

795

172

Q5

ގދ.ގައްދޫ

2318

173

Q6

ގދ.ރަތަފަންދޫ

1037

174

Q7

ގދ.ވާދޫ

1113

175

Q8

ގދ.ފިޔޯރީ

1067

176

Q9

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ

1330

177

R1

ޏ. ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

1709

178

R2

ޏ. ފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާ

1545

179

R3

ޏ. ފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާ

1403

180

R4

ޏ. ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

1495

181

R5

ޏ.ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާ

1607

182

R6

ޏ.ފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާ

1545

183

S1

ސ. ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާ

2014

184

S10

ސ.ފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާ

2100

185

S11

ސ. ހުޅުދޫ ދާއިރާ

2842

186

S12

ސ.މީދޫ ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

2214

187

S2

ސ.ހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާ

2127

188

S3

ސ.ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

2037

189

S4

ސ.ހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާ

2045

190

S5

ސ.ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާ

2056

191

S6

ސ.ހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

1900

192

S7

ސ.މަރަދޫ ދާއިރާ

2704

193

S8

ސ.މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

1368

194

S9

ސ.ފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާ

2080

195

T1

މާލެ.ހުޅުމާލެ ދާއިރާ

3129

196

T10

މާލެ.މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

2988

197

T11

މާލެ.މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ

2873

198

T12

މާލެ.މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

3176

199

T13

މާލެ.މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

3034

200

T14

މާލެ.މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

2964

201

T15

މާލެ.މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ

2981

202

T16

މާލެ.މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

2915

203

T17

މާލެ.މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

2877

204

T18

މާލެ.ވިލިމާލެ ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

2927

205

T2

މާލެ.ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

2973

206

T3

މާލެ.މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ

3021

207

T4

މާލެ.ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

2752

208

T5

މާލެ.ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

2885

209

T6

މާލެ.ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

2829

210

T7

މާލެ.ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާ

2605

211

T8

މާލެ.ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

2548

212

T9

މާލެ.ގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާ (އަންހެންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި)

2741

213

U1

އއ.ތޮއްޑޫ

1353

214

U2

އއ.ރަސްދޫ

837

215

U3

އއ.އުކުޅަސް

664

216

U4

އއ.މަތިވެރި

641

217

U5

އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ

545

218

U6

އއ.ފެރިދޫ

583

219

U7

އއ.މާޅޮސް

556

220

U8

އއ.ހިމަންދޫ

525

ޖުމްލަ:

275860

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

#

ދާއިރާ ކޯޑު

ދާއިރާ / ރަށުގެ ނަން

ޕްރިންޓްކުރި ޖުމްލަކަރުދާހުގެ އަދަދު

 

1

A1

ހއ.ތުރާކުނު

550

 

2

A10

ހއ.މާރަންދޫ

703

 

3

A11

ހއ.ތަކަންދޫ

678

 

4

A12

ހއ.އުތީމު

689

 

5

A13

ހއ.މުރައިދޫ

627

 

6

A14

ހއ.ބާރަށް

1430

 

7

A2

ހއ.އުލިގަން

391

 

8

A3

ހއ.މޮޅަދޫ

298

 

9

A4

ހއ.ހޯރަފުށި

2566

 

10

A5

ހއ.އިހަވަންދޫ

2328

 

11

A6

ހއ.ކެލާ

1675

 

12

A7

ހއ.ވަށަފަރު

660

 

13

A8

ހއ.ދިއްދޫ

3011

 

14

A9

ހއ.ފިއްލަދޫ

793

 

15

B1

ހދ.ހަނިމާދޫ

1639

 

16

B10

ހދ.ކުމުންދޫ

1110

 

17

B12

ހދ.ވައިކަރަދޫ

1364

 

18

B13

ހދ.މަކުނުދޫ

1225

 

19

B2

ހދ.ފިނޭ

415

 

20

B3

ހދ.ނައިވާދޫ

594

 

21

B4

ހދ.ހިރިމަރަދޫ

414

 

22

B5

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު

1399

 

23

B6

ހދ.ނެއްލައިދޫ

888

 

24

B8

ހދ.ކުރިނބި

541

 

25

B9-1

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އުތުރު ދާއިރާ

1157

 

26

B9-2

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ

1162

 

27

B9-3

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ

1236

 

28

B9-4

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ

1206

 

29

B9-5

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ

1167

 

30

B9-6

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އިރު ދެކުނު ދާއިރާ

974

 

31

C1

ށ.ކަނޑިތީމު

1090

 

32

C10

ށ.ޅައިމަގު

592

 

33

C11

ށ.ކޮމަންޑޫ

1412

 

34

C12

ށ.މާއުނގޫދޫ

821

 

35

C13

ށ.ފުނަދޫ

1822

 

36

C14

ށ.މިލަންދޫ

1744

 

37

C2

ށ.ނޫމަރާ

346

 

38

C4

ށ.ފޭދޫ

891

 

39

C5

ށ.ފީވައް

811

 

40

C6

ށ.ބިލެތްފަހި

561

 

41

C7

ށ.ފޯކައިދޫ

1201

 

42

C8

ށ.ނަރުދޫ

428

 

43

C9

ށ.މަރޮށި

702

 

44

D1

ނ.ހެނބަދޫ

544

 

45

D10

ނ.މަނަދޫ

1375

 

46

D11

ނ.ހޮޅުދޫ

1675

 

47

D12

ނ.ފޮއްދޫ

365

 

48

D13

ނ.ވެލިދޫ

1960

 

49

D3

ނ.މާޅެންދޫ

657

 

50

D5

ނ.ލަންދޫ

755

 

51

D6

ނ.މާފަރު

912

 

52

D7

ނ.ޅޮހި

648

 

53

D8

ނ.މިލަދޫ

1057

 

54

D9

ނ.މާއުގޫދޫ

276

 

55

E1

ރ.އަލިފުށި

2049

 

56

E10

ރ.އިންނަމާދޫ

610

 

57

E11

ރ.މަޑުއްވަރި

1751

 

58

E12

ރ.އިނގުރައިދޫ

1423

 

59

E13

ރ.މީދޫ

1515

 

60

E14

ރ.ފައިނު

334

 

61

E15

ރ.ކިނޮޅަސް

436

 

62

E2

ރ.ވާދޫ

426

 

63

E3

ރ.ރަސްގެތީމު

692

 

64

E4

ރ.އަނގޮޅިތީމު

378

 

65

E5

ރ.ހުޅުދުއްފާރު

1116

 

66

E6

ރ.އުނގޫފާރު

1176

 

67

E7

ރ.ދުވާފަރު

3334

 

68

E8

ރ.މާކުރަތު

942

 

69

E9

ރ.ރަސްމާދޫ

662

 

70

F1

ބ.ކުޑަރިކިލު

459

 

71

F10

ބ.ހިތާދޫ

992

 

72

F13

ބ.ގޮއިދޫ

608

 

73

F2

ބ.ކަމަދޫ

375

 

74

F3

ބ.ކެންދޫ

915

 

75

F4

ބ.ކިހާދޫ

340

 

76

F5

ބ.ދޮންފަނު

416

 

77

F6

ބ.ދަރަވަންދޫ

850

 

78

F7

ބ.މާޅޮސް

494

 

79

F8

ބ.އޭދަފުށި

2494

 

80

F9

ބ.ތުޅާދޫ

2243

 

81

G1

ޅ.ހިންނަވަރު

3769

 

82

G2

ޅ.ނައިފަރު

3978

 

83

G3

ޅ.ކުރެންދޫ

1540

 

84

G4

ޅ.އޮޅުވެލިފުށި

503

 

85

H1

ކ.ކާށިދޫ

1776

 

86

H2

ކ.ގާފަރު

989

 

87

H4

ކ.ތުލުސްދޫ

1080

 

88

H5

ކ.ހުރާ

813

 

89

H6

ކ.ހިންމަފުށި

795

 

90

H7

ކ.ގުޅި

629

 

91

H8

ކ.މާފުށި

1318

 

92

H9

ކ.ގުރައިދޫ

1357

 

93

I1

އދ.ހަންޏާމީދޫ

515

 

94

I10

އދ.މާމިގިލި

2100

 

95

I3

އދ.ކުނބުރުދޫ

439

 

96

I4

އދ.މަހިބަދޫ

1646

 

97

I5

އދ.މަންދޫ

329

 

98

I7

އދ.ދިގުރަށް

485

 

99

I8

އދ.ފެންފުށި

714

 

100

I9

އދ.ދިއްދޫ

153

 

101

J1

ވ.ފުލިދޫ

365

 

102

J3

ވ.ފެލިދޫ

482

 

103

K2

މ.ވޭވަށް

246

 

104

K3

މ.މުލައް

1314

 

105

K4

މ.މުލި

711

 

106

K5

މ.ނާލާފުށި

388

 

107

K6

މ.ކޮޅުފުށި

1044

 

108

K7

މ.ދިއްގަރު

1035

 

109

K8

މ.މަޑުއްވަރި

523

 

110

L1

ފ.ފީއަލި

849

 

111

L3

ފ.މަގޫދޫ

567

 

112

L4

ފ.ދަރަނބޫދޫ

371

 

113

M1

ދ.މީދޫ

1010

 

114

M2

ދ.ބަނޑިދޫ

662

 

115

M3

ދ.ރިނބުދޫ

309

 

116

M4

ދ.ހުޅުދެލި

654

 

117

M6

ދ.މާއެނބޫދޫ

740

 

118

M7

ދ.ކުޑަހުވަދޫ

2304

 

119

N10

ތ.ތިމަރަފުށި

1931

 

120

N11

ތ.ވޭމަންޑޫ

892

 

121

N12

ތ.ކިނބިދޫ

1000

 

122

N13

ތ.އޮމަދޫ

541

 

123

N2

ތ.ވިލުފުށި

1515

 

124

N3

ތ.މަޑިފުށި

928

 

125

N4

ތ.ދިޔަމިގިލި

606

 

126

N5

ތ.ގުރައިދޫ

1556

 

127

N6

ތ.ކަނޑޫދޫ

494

 

128

N7

ތ.ވަންދޫ

306

 

129

N8

ތ.ހިރިލަންދޫ

881

 

130

N9

ތ.ގާދިއްފުށި

493

 

131

O1

ލ.އިސްދޫ

984

 

132

O10

ލ.ހިތަދޫ

837

 

133

O11

ލ.ކުނަހަންދޫ

624

 

134

O12

ލ.ކަލައިދޫ

717

 

135

O2

ލ.ދަނބިދޫ

758

 

136

O3

ލ.މާބައިދޫ

768

 

137

O4

ލ.މުންޑޫ

206

 

138

O5

ލ.ގަން

3525

 

139

O6

ލ.މާވަށް

1469

 

140

O7

ލ.ފޮނަދޫ

1985

 

141

O9

ލ.މާމެންދޫ

972

 

142

P1

ގއ.ކޮލަމާފުށި

1253

 

143

P2

ގއ.ވިލިނގިލި

2655

 

144

P3

ގއ.މާމެންދޫ

1077

 

145

P4

ގއ.ނިލަންދޫ

657

 

146

P5

ގއ.ދާންދޫ

1487

 

147

P7

ގއ.ކޮނޑޭ

397

 

148

P8

ގއ.ގެމަނަފުށި

1256

 

149

P9

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

697

 

150

Q1

ގދ.ތިނަދޫ

5443

 

151

Q2

ގދ.މަޑަވެލި

1355

 

152

Q3

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ

883

 

153

Q4

ގދ.ނަޑެއްލާ

795

 

154

Q5

ގދ.ގައްދޫ

2318

 

155

Q6

ގދ.ރަތަފަންދޫ

1037

 

156

Q7

ގދ.ވާދޫ

1113

 

157

Q8

ގދ.ފިޔޯރީ

1067

 

158

Q9

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ

1330

 

159

R2

 ފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާ

1545

 

160

R3

 ފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާ

1403

 

161

R4

ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ

1495

 

162

R5

ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާ

1607

 

163

R6

ފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާ

1545

 

164

S8

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ

1368

 

165

S11

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާ

2842

 

166

S1-S6

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ

12180

 
 
 
 

167

T1

ހުޅުމާލެ ދާއިރާ

3129

 

168

T15

މާލެ.މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ

2981

 

169

T16

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

2915

 

170

T17

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

2877

 

171

T18

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

2927

 

172

T3

މާލެ.މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ

3021

 

173

T4

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

2752

 

174

T9

ގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާ

2741

 

175

U1

އއ.ތޮއްޑޫ

1353

 

176

U2

އއ.ރަސްދޫ

837

 

177

U3

އއ.އުކުޅަސް

664

 

178

U4

އއ.މަތިވެރި

641

 

179

U5

އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ

545

 

180

U7

އއ.މާޅޮސް

556

 

181

U8

އއ.ހިމަންދޫ

525

 

ޖުމްލަ:

222324

 

 

 

ވީމާ، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

26 ޝަޢުބާން 1442

 

08 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ