ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 2021 މާރިޗު

އިޢުލާން ނަންބަރު:

(IUL)239-BF/239/2021/9

 

 

 

އިޢުލާން

 

 

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 2021 މާރިޗު

 

                 މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިމިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ގޮތަށް 2021 ވަނަ އަހަރު މާރިޗުމަހު މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ މުދަލާއި އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލެވެ.

 

                 25 ޝަޢުބާން 1442

                 07 އެޕްރީލް 2021

 

 

 

 

 

                                                      މުޙައްމަދު ޔަސަޢު

                                           ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ