ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައުމުދާ ނީލަންކިއުމާ ގުޅޭ

 

ބައުމުދާ ނީލަންކިއުމާ ގުޅޭ

 

              ހަވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގައި ބައުވެ، ބޭނުންނުކުރާ މުދާތައް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ގަސްތުކުރަމެވެ. ވީމާ މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން 19 އޭޕްރިލް 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 10:00 އަށް "ނީލަމުގައި އަގުހުށަހަޅާ ފޯމް" ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.                 "ނީލަމުގައި އަގުހުށަހަޅާ ފޯމް" 14 އޭޕްރިލް 2021 އިން ފެށިގެން ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ނީލަންކިޔާ ތަކެތި ބައްލަވާލެއްވޭނެ އިންތިޒާމް ކައުންސިލްއަށް ވަޑައިގަތުމުން ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

ޙާލަތު

ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

އަދަދު

ދަބަރު ޖަހާފައި

ޖުންކު/ޖުންކު ސާމާނު

100

ދަބަރު ޖަހާފައި

ލިފްޓް ބޮޑީ

59

ދަބަރު ޖަހާފައި

ދަގަނޑު ހޮޅި ބުރި 1/2"

150

ދަބަރު ޖަހާފައި

ދަގަނޑު ހޮޅި ބުރި 1"

100

ދަބަރު ޖަހާފައި

ކޮންކްރީޓް މިކްސަރ ލާރޖް މެޝިން

1

ބާވެ ހަލާކުވެފައި

ފާހަނަ ތަށި

5

ދަބަރު ޖަހާފައި

ކޮންކްރީޓް ދަގަނޑު 12MM

150

ދަބަރު ޖަހާފައި

ކޮންކްރީޓް ދަގަނޑު 14MM

100

ބާވެ ހަލާކުވެފައި

މޫނު ދޮންނަ ތަށި

3

ދަބަރު ޖަހާފައި

ޓްރެކްޓަރ ބޮޑީ

3

ބާވެ ހަލާކުވެފައި

ގަނޑު ފާހާނާ މުށި

200

ދަބަރު ޖަހާފައި

ލިފްޓް މޯޓަރ

6

ދަބަރު ޖަހާފައި

ދަގަނޑު ނަރު ރޯލް (ވިންޗް ނަރުވައިރު)

4

ދަބަރު ޖަހާފައި

ދަގަނޑު ނެޓް ރޯލް

4

ދަބަރު ޖަހާފައި

ގައު އަޅާ މެޝިން

1

ދަބަރު ޖަހާފައި

ދަގަނޑު ކަޓަރ މެޝިން (ހަލާކުވެފައި)

1

ދަބަރު ޖަހާފައި

ޓެޓްރޮން ސިސްޓަމް ދަގަނޑު ބުރި

100

ދަބަރު ޖަހާފައި

ވިންޗް

6

ބާވެ ހަލާކުވެފައި

އެލްމިނިއަމް ކުޑަދޮރު

5

ބާވެ ހަލާކުވެފައި

މަސްޖިދުލް މަރިޔަމް އިން ނަގާލި އެލްމިނިއަމް ދޮރު

3

ބާވެ ހަލާކުވެފައި

ލަކުޑި ދޮރު (މިސްކިތްތަކުން ނެގި)

2

ދަބަރު ޖަހާފައި

ޖުންކު/ޖުންކު ސާމާނު

100

ދަބަރު ޖަހާފައި

ލިފްޓް ބޮޑީ

59

ދަބަރު ޖަހާފައި

ދަގަނޑު ހޮޅި ބުރި 1/2"

150

03 އޭޕްރިލް 2021

03 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ