މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ތުލުސްދޫ އިން ކ.ތުލުސްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 75 ގޯއްޗާއި ޅ. މާފިލާފުށީގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ގޯތީގެ ގުރުނެގުން

ކ.ތުލުސްދޫ އިން ކ.ތުލުސްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 75 ގޯއްޗާއި ޅ. މާފިލާފުށީގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ގޯތީގެ ގުރުނެގުން

           ކ.ތުލުސްދޫ އިން ތުލުސްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ޅ. މާފިލާފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 125 ގޯތީގެ ގުރުނެގުން 2021 އޭޕްރީލް 07 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި ކ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ، ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުން މިރޭ 8:45 އަށް ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ހާޟިރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގޯތި ލިބޭ ފަރާތުން ގުރުނެގުމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނަމަ ސިޓީއަކާއި އެކު އެހެން ފަރާތްތެއް ފޮނުއްވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގުރުނެގުމުގައި ބައިވެރިވެނުލައްވާނަމަ ކައުންސިލުން އެފަރާތެއްގެ ގުރުނަގާނެކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

07 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ