މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ.

މިއޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ 3 ސޮފްޓްވެއާރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ބޭނުންވާ އަދަދު

ތަފްސީލް

01

Creative Cloud for Teams All Apps  2 Years Subscription

02

CorelDRAW Graphics Suit 2020 Single User Business License including 1 Year Corel Sure Maintenance

05

Acrobat Standard DC for Team

ވީމާ، މިއިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗު ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 19 އޭޕްރިލް 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ކަސްޓަމްސް ހެޑް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރަށް  ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

06 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ