މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނިފޯމް އަދި ބުރުގާ އެވޯރޑިންގ އާއި ބެހޭ.

މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުން ކުރާ ވޯކިން ޔުނީފޯމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު  (IUL)14-PR/1/2021/16 އިޢުލާން އަދި މިއޮފީހުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ޔުނީފޯމާއި އެކު ބޭނުން ކުރާ ބުރުގާ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު  (IUL)14-PR/1/2021/14 އިޢުލާނުގެ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.  

 

06 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ