ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ގެ އެކަމަޑޭޝަން

ނަމްބަރ: (IUL)239-PPRM/239/2021/1

އިޢުލާން

 

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ "ހިޔާވަހި" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ ކުރެހުން ފަރުމާކުރުމާބެހޭ

 

                 މިއިދާރާގެ ހިޔާވަހި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ތ.ވޭމަންޑޫގައި އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެޢިމާރާތުގެ ކުރެހުންތައް މިއިދާރާއިންދޭ ކޮންސެޕްޓާއި އެއްގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ބިލްސް އޮފް ކުއަންޓިޓީ ( ބީ.އޯ.ކިއު ) ހަދައިދިނުމާއި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ތިރީގައިވާ ގޫގުލް ލިންކް މެދުވެރިކޮށް 07 އޭޕްރީލް 2021 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް 08 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިއިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 22 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހު 11:00 ގައި މިއިދާރާގައެވެ.

                މިކަމާގުޅޭ އެއްވެސް އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ތިރީގައިވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ފޯނު ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް : [email protected]

ފޯން ނަމްބަރ : 6780711 / 7846025

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް : https://forms.gle/M6uEqZxQFd9CLnhG8

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

                  18 ޝައުބާން 1442 

                  31  މާރިޗް  2021

 

                                   

                                                      ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ

                                                      ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

01 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ