ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 31 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސްއާގުޅޭ

29 މޭ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 08:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 31 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނަންބަރު BML/CORP/2014/098 ނޯޓިސް އަށް ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 6 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިންެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން.

2014 -2015 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

ނަން

 އެޑްރެސް

1. 

މރ. އެންޑްރޫ ހީލީ (މެެނޭޖިންްގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީ.އ.ީއޯ)

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ، މާލެ

 2.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ގ. އިފާއު، މާލެ

 3.

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދު ދީދީ

މއ. އަޅިވިލާ، މާލެ

 4.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް

މއ. ދިލާސާގެ، މާލެ

 5.

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޙާރިޘް

ގ. އެކްރާ، މާލެ

 6.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އުމަރު

ތުޑީގެ، ފ. ނިލަންދޫ

* މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގާ ނޭޝަނަލް ސުޓޫޑެންޓް ލޯންސްކީމުގެދަށުން ނަންބަރު 6 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު، ތުޑީގެ، ފ. ނިލަންދޫގެ ނަމުގައި ލޯނެއް މިބޭންކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިލޯނަކީ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އުމަރުގެ ބޭބެ މަތީތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ސުޓޫޑެންޓް ލޯންސްކީމުގެދަށުން ސަރުކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނެކެވެ.

                                                                                                                        

2014 - 2015 ވަނަ އަހަރަށް ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ:

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮއްވަވާ 3 ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 4 ފަރާތަކުންވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އެންްމެހާ ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ނަން

އެޑްރެސް

 1.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ. ޓިއުލިޕްވިލާ، މާލެ

 2.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް، ނ. ހޮޅުދޫ

 3.

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މުޚްތަބާ

މ. ކުރިނބީ ލޮޖް، މާލެ

v މިބޭފުޅުންނާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް www.bankofmaldives.com.mv އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

v މިބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ އަދި އިންތިޚާބުކުރެވޭ ޑިރެކްޓަރުންނާ ދެމެދު ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައި ނުވާ ވާހަކަ އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

16 ރަޖަބު 1435

15 މޭ 2014
ހޯދާ