އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން ސަރވޭ 2014ގެ ޑާޓާ އެންޓްރީގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު 123-A/IUL/2014/31 (08 މޭ 2014) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

23 ރަޖަބު  1435

22 މޭ 2014
ހޯދާ