ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސްޖެހުމާއިބެހޭ

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސު ޖެހުމާއިބެހޭ

މިރަށުގެ ރަސްމީފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަފްސީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

01 އޭޕްރީލް 2021

އާދީއްތަ ދުވަސް

13:00 ގައި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

05 އޭޕްރީލް 2021

ބުދަ ދުވަސް

13:00 ގައި

 

                        15 ޝައުބާން  1442

                        28 މާރޗް   2021

 

28 މާރިޗު 2021
ހޯދާ