މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 (IUL)25-A4/25/2021/24   :  ނަންބަރު 

 

މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް


 އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

 މި މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ ތިރީގައި ތަފްސީލް ދެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

 

1-      މިނިސްޓްރީން ދޭ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް 2 ކެބިން ހެދުން

2-      ފާހާނާ މަރާމާތުކުރުން

3-      މިނިސްޓްރީގެ ބިލްޑިންގ ވަށައިގެން އަލިކުރުމަށް ބޮކި ހަރުކުރުން

4-      ދޮރުފަތްތައް މޮޑިފައިކުރުން

5-      ތަޅުދަނޑި ސްޓޯރކުރާ ކެބިނެޓެއް ހޯދައި ހަރުކުރުން

 

ވީމާ، މި މިނިސްޓްރީންދެވޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 4 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 12 އެޕްރީލް 2021 ވަނަދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް އަންދާސިހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3323400 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.   

 


28 މާރިޗު  2020

28 މާރިޗު 2021
ހޯދާ