މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓީރިއަރއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 (IUL)25-A4/25/2021/23   :  ނަންބަރު 

 

މިނިސްޓްރީގެ އިންޓީރިޔާއާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް


 އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

 މި މިނިސްޓްރީގެ އިންޓީރިޔާއާގުޅޭ ތިރީގައި ތަފްސީލް ދެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

 

 

މަސައްކަތް

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

1

ކާޕެޓްއެޅުން

31 މާރިޗު 2021،  11:00 އަށް

12 އެޕްރީލް 2021، 11:00 އަށް

2

ދޮރުފޮތި އަދި ވަރޓިކަލް ބްލައިންޑްސް

31 މާރިޗު 2021، 12:00 އަށް

12 އެޕްރީލް 2021، 12:00 އަށް

3

ފަރނިޗަރ ހޯދުން

31 މާރިޗު 2021، 13:00 އަށް

15 އެޕްރީލް 2021، 13:00 އަށް

4

ވޯލްޕެނަލް އަދި ސީލިންގ/ވޯލް މޮޑިފިކޭޝަން

31 މާރިޗު 2021، 14:00 އަށް

15 އެޕްރީލް 2021: 14:00 އަށް

 

ވީމާ، މި މިނިސްޓްރީންދެވޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތަފްސީލްދެވިފައިވާ ގަނޑިތަކުގައި މިމިނިސްޓްރީ މިހާރު ހިންގަމުންދާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސޯމިލް ބިލްޑިންގަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3323400 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.   

 


28 މާރިޗު  2020

28 މާރިޗު 2021
ހޯދާ