މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

މިއިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ (IUL)333/333/2021/9 (17 މާރޗް 2021) ޢިއުލާންގެ ބިޑްހުށައެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ކުރުކަމަށްފެންނާތީ ،  ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުއްދަތުވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން : 2021 މާރޗް 25 ވަނަދުވަހުގެ 13:00ގަ

ބިޑް ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަރީޚާއި ގަޑި : 2021 އެޕްރީލް 05ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ށް   

އެހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

24 މާރިޗު 2021
ހޯދާ