ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަވަރ ރޫމް ޔޫޕީއެސްއެއް ގަތުމަށް

ންބަރު:(IUL)462/1/2021/7  

އިޢުލާން

މި ކޮމިޝަނަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއި އެއްގޮތަށް ސަވަރ ރޫމް ޔޫޕީއެސްއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ، ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް، ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.      

 ތަފްޞީލު

 ތާރީޚު

 ދުވަސް

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ކެނޑުން

6 އޭޕްރީލް 2021

 އަންގާރަ

10:30

  • ·         އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން، ހުރަވީ ބިލްޑިންގ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށެވެ.

 

 

 

 

Server Room UPS Specification

Output (VA): 5000

UPS input connection type: Hardwire 200 – 240V

Input phase: single phase

Rackmount: 4U Rackmount

- Network manageable

- LCD interface      Warranty: 1-2 year

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

 -  މިއިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 24  މާރިޗް 2021 އިން  5 އޭޕްރީލް  2021 އަށް، ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް  ސާފު ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެނގޭނޭހެން ލިޔުއްވާ މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  އަދި  މި ސުވާލުތަކަށް ދޭ ޖަވާބު ކޮމިޝަނުގެ ވެބް ސައިޓުގައިވާ، މިއިއުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާ އެކު ޝާޢިއު ކުރެވޭނެއެވެ.

-   ފޯން:  3302582

-   އީމެއިލް: [email protected]

23 މާރިޗު 2021
ހޯދާ