މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ.

މިއޮފީހަށް ބޭނުންވާ އައިޓީއާއި ގުޅުންހުރި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު (IUL)14-PR/1/2021/10 (17 ފެބުރުވަރީ 2021) އިޢުލާނުގެ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.  

18 މާރިޗު 2021
ހޯދާ