ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައުމުދާ ނީލަންކިއުމާއި ގުޅޭ

                                                                    ނަމްބަރު: 242/242/2021/6(IUL)

 

އިޢުލާން

 

މިއިދާރާގައި ހިމެނޭ ބައުމުދާ ނީލަން ކިއުމާއި ގުޅޭ

          މިއިދާރާގެ ނަންބަރ242/242/2020/15(IUL) (10 ޑިސެމްބަރ 2020) ގެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، 27މާރޗް 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 10:00 ގައި ތިރީގައިދެންނެވިފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުން އަތޮޅުގެ ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި، އޮންނާނެއެވެ.

            ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މިއިދާރާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. އަދި ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ނީލަންކިޔާ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން އަގު އަދާކުރުމަށްފަހު، އެތަކެތި ގެންދަވަންވާނެވެ.

 

އަދަދު

މުދަލުގެ ނަން

މުދާހުރި ހާލަތު

ނީލަން ފެށޭއަގު

1

އޮފީސް މޭޒު

ވަތްގަނޑު ހަލާކުވެފައި

150.00

1

އޮފީސް މޭޒު

ވަތްގަނޑު ހަލާކުވެފައި

200.00

1

އޮފީސް މޭޒު

ވަތްގަނޑު ހަލާކުވެފައި

150.00

1

އޮފީސް މޭޒު

ވަތްގަނޑު ހަލާކުވެފައި

150.00

1

އޮފީސް މޭޒު

ވަތްގަނޑު ހަލާކުވެފައި

150.00

1

އޮފީސް މޭޒު

ވަތްގަނޑު ހަލާކުވެފައި

200.00

1

އޮފީސް މޭޒު

ވަތްގަނޑު ހަލާކުވެފައި

50.00

1

އޮފީސް މޭޒު

ވަތްގަނޑު ހަލާކުވެފައި

200.00

01

އަލަމާރި (ތިންދޮރުފަތުގެ)

ހަލާކުވެފައި

150.00

01

އެނދު 5X4 ސައިޑް ކަބަޑާއެކު

ފިލާ ނެއްޓިފައި

250.00

01

އެނދު 5X3ސައިޑް ކަބަޑާއެކު

ފިލާ ނެއްޓިފައި

200.00

01

ހެނދުން އަޅުވާ ހަރުގަނޑު

ދަބަރު ޖަހާފައި

5.00

01

ޓީ.ވީ ރެކް

ފިލާގަނޑު ނެއްޓިފައި

100.00

01

ޓީ.ވީ ރެކް

ފިލާގަނޑު ނެއްޓިފައި

100.00

01

ޓީ.ވީ ރެކް

ފިލާގަނޑު ނެއްޓިފައި

80.00

01

ޓީ.ވީ ރެކް

ފިލާގަނޑު ނެއްޓިފައި

80.00

01

ކާ މޭޒު

ހަލާކުވެފައި

100.00

06

ކާމޭޒުގެ ގޮނޑި

ސްޕޮންޖު ހަލާކުވެފައި

300.00

07

ކާމޭޒުގެ ގޮނޑި

ސްޕޮންޖު ހަލާކުވެފައި

350.00

01

ޑްރެސިންގ ޓޭބަލް

ފިލާގަނޑު ނެއްޓިފައި

100.00

01

ޑީ ފްރިޖް

ހަލާކުވެފައި

250.00

04

ބޯތަށި

ބާވެފައި

10.00

86

ބަތްކާ ތަށި

ބާވެފައި

400.00

60

ހެދިކާ އަޅާ ތަށި

ބާވެފައި

100.00

60

ފެންބޯ ތަށި

ބާވެފައި

200.00

39

ޖޯޑު ވަތު ތައްޓާއެކު

ބާވެފައި

100.00

68

ވަޅި މޭޒުމަތީ ސެޓްގެ

ބާވެފައި

150.00

16

ފުރުޓް އަޅާ ތަށި

ބާވެފައި

50.00

22

އަސޭމިރުސް އަޅާ ފުޅި

ބާވެފައި

50.00

05

ޓްރޭ

ބާވެފައި

10.00

06

ބޮޑު ތެލި

ބާވެފައި

50.00

03

ކުޑަ ތެލި

ބާވެފައި

20.00

11

ބާލީސް

ބާވެފައި

50.00

01

ކަންނެޔޮ

ބާވެފައި

5.00

01

ޕާޓްޝަން

ބާވެފައި

75.00

02

އޭ.ސީ 12000 ބީ.ޓީ.ޔޫގެ

ހަލާކުވެފައި

300.00

02

މޮނީޓަރ

ބާވެފައި

10.00

07

ސައި އަޅާ ފޯންޗް (ކުޑަ)

ބާވެފައި

50.00

04

ބެޑް ކަވަރ

ބާވެފައި

10.00

13

ސައި އަޅާ ފޯންޗް  (ބޮޑު)

ބާވެފައި

100.00

04

ދޮރުފޮތި ލޭސް

ބާވެފައި

80.00

01

ރަޖާ

ބާވެފައި

10.00

01

ފޮށިގަޑު ބައުސާމާނު

ބާވެފައި

10.00

03

ލޯބެކްޗެއަރ

ހަލާކުވެފައި

20.00

02

ޓީ.ވީ ފިލިޕްސް

ހަލާކުވެފައި

50.00

01

ވީސިއަރު (ސޮނީ)

ހަލާކުވެފައި

50.00

01

ޑިސްކް ޕްލޭޔަރ

ހަލާކުވެފައި

20.00

05

ކާރު ބެޓަރީ

ހަލާކުވެފައި

100.00

02

ހިޓާޗީ ފެންމޯޓަރ

ހަލާކުވެފައި

100.00

04

ބެޓަރީ 150 އެމްޕިއަރުގެ

ހަލާކުވެފައި

200.00

01

ގިޔަރު ރިމޯޓް ދޯނީގެ

ހަލާކުވެފައި

500.00

01

ޖީ.ޕީ އެސް

ހަލާކުވެފައި

150.00

17 މާރިޗު 2021
ހޯދާ