ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 2021 ފެބުރުވަރީ

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިމިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ގޮތަށް 2021 ވަނަ އަހަރު ފެބުރުވަރީމަހު މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ މުދަލާއި އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލެވެ.

 

25 ރަޖަބު 1442

09 މާރިޗު 2021

09 މާރިޗު 2021
ހޯދާ