މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

އިޢުލާން

އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން     

 

މި އޮތޯރިޓީގެ ބޭނުމަށް 1000 އާއި 1500 އަކަފޫޓާ ދެމެދު ބޮޑުމިންހުރި އޮފީސް އިމާރާތެއް 5 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އުސޫލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ތިރީގައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން (އޮތޯރިޓީގެ (ވެލާނާގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) މީޓިން ރޫމް)                                                                     

 

17 މާރިޗު 2021 ވާ އަންގާރަ

                     

              10:00

 

މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު: 3027200 / 3027201 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ މެއިލް އެޑްރެސް: [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

02 މާރިޗު 2021

02 މާރިޗު 2021
ހޯދާ