ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޑް ކާމިޔާބުކުރިކަން

މިއިދާރާގެ ނަމްބަރު (IUL)239-IED-239-2021-02 (28 ޖަނަވަރީ 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ތ.އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސްއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ ތ.އަތޮޅު ސްޓޯރ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

28 ފެބްރުއަރީ 2021

16 ރަޖަބް 1442

28 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ