އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެންފުށީ ޒުވާނުންގެ ފުޓްސެލް މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ފުރުސަތުހުޅުވާލުން

މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " ފެންފުށީ ޒުވާނުންގެ ފުޓްސެލް މުބާރާތް" ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

  1. މެއިން ސްޕޮންސަރ (އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް) – މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ދިނުމާއި، ހުރިހާ ޓީމެއްގެ ޖާޒީގައި ލޯގޯ ޖަހައި ދިނުން އަދި 2 ދިމާލެއްގައި ސްޕޮންސަރ ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއެކު ބެނާ ހަރު ކުރެވޭނެ.
  2. އެކްސްކުލޫސިވް ސްޕޮނސަރ (ދެވަނަ އަށް އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް) – 2 ބެނާ ބެހެއްޓުމާ އެކު 3 ބިލް ބޯޑުގައި ނަމާ އެކު ލޯގޯ ޖަހައިދެވޭނެ.
  3. ޓްރޮފީ ސްޕްންސަރ ( މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީތަކާއި މެޑަލްތަށް) - ބެހެއްޓޭ ބެނާ ތަކުގައި ނަން ނުވަތަ ލޯގޯ ޖަހައިދެވޭނެ.
  4. 2ފޫޓް 6ފޫޓްގެ ބިލް ބޯޑް ހަދައިގެން ގެނައުމުން ބަހައްޓައި ދިނުން (500) ރުފިޔާ

 

ވީމާ މިމުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލަށްވާ ފަރާތްތަކުން 4 މާރިޗް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސްޕޮންސަރ ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރުމައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅާނީ 6680539 އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

23 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ