މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭގޮތުން މިއޮތޯރިޓީން ބައެއް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިއުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހިއްޕަވައިގެން (ރަސްމީ ގަޑީގައި) މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

1

BB1B P3967

2

BB1B P3948

3

CB1B P3768

4

CB1B P3979

5

BB1B P3867

6

CB1B P3947

7

CB1B P3686

8

BB1B P3872

9

CB1B P3981

10

ACIA T4923

11

AB1B P3941

12

ABIB P2780

13

AB1B P1606

14

AB1B P2009

15

ABIB P2075

16

AC1A T4556

17

AB1B P2983

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

11 ރަޖަބް   1442

23 ފެބުރުވަރީ 2021

ނޯޓް: ގެޒެޓްގައި ޝާއިއު ކުރަން ބޭނުންވާ މުއްދަތަކީ، 23 ފެބްރުއަރީ 2021 އިން 28 ފެބްރުއަރީ 2021 އަށް.

23 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ