މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރުމަށް 200 ބެރިކޭޑް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން އެވޯރޑް ކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރ

PC-171/2021/W-L035

އިއުލާން ނަމްބަރު

171-I2(b)/IUL/2021/095

 

 

 

އިޢުލާން

 

މިސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރުމަށް 200 ބެރިކޭޑް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ކުރި މި ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171I2(b)/IUL/2020/57 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުޑް ލައިފް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171/2021/042 ބިޑް ކޮމިޓީ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ