މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައްސޭރި ޖަލުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ކ.ހިންމަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމާ ގުޅާލުމަށް ބޭނުންވަ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މި ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ އައްސޭރި ޖަލުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ކ.ހިންމަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމާ ގުޅާލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑިއަށް މި އޮފީހަށް (ޣާޒީ ބިލްޑިންގ) ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއިއެކު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

02 މާރިޗު 2021

   އަންގާރަ

13:00

23 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ