މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ

މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް (ޕީ.އެމް.ޔޫ) ގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިއާގެ އެލް.އޯސީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މާލެ-ތިލަފުށި ލިންކް އަދި ގުޅިފަޅު ޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އަންނަނިވި ދާއިރާގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުން 02 އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިމަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މިމަޤާމަށް ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" (ޓީ. އޯ. އާރ) މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

މަޤާމު

އަދަދު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ

1

 

        ވީމާ، މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2021 މާރިޗު 02 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީއަށް "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް" ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން  /  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ.

އަމީނީ މަގު، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 4004774 / 4004717   

އީ-މެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.planning.gov.mv

 

                   11  ރަޖަބު  1442

                   23 ފެބުރުވަރީ  2021 

23 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ