އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

 

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

  ނަމްބަރު:  IAS/MIS/2021-146  

 

 ޢިއުލާން

 

                މިކުންފުނިން 7590 ލީޓަރުގެ ޖެޓް A-1 ގެ ވޭސްޓް ފިއުލް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެެ. ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން 02 މާރިޗު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 10:00 ޖަހާއިރު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މައި އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ. އަދި އަގުހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 04 މާރިޗު 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެދުނު 10:00 ޖަހާއިރުއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ބައިވެރިވެވޭނީ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވާލަމެވެ.

 

                މިކަމާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ 08:00 - 14:00އާއި ދެމެދު 3335566އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

              11 رَجَب 1442

              23 ފެބުރުވަރީ 2021

 

 

 

23 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ