ޙާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

އިޢުލާން

ނަންބަރ: GS-74/GS-74/2021/7

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ސެކިއުރިޓީރޫމެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

1.މި ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ސެކިއުރިޓީ ރޫމެއް އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 

2. މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓްކުރުން

24 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 03 މާރިޗް 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މޯބައިލް ނަންބަރ 7796334 ފޯނާއި ގުޅުއްވައިގެން

ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މި މުއްދަތުގައި ނަންނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

3. މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުން

07 މާރިޗް 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި

4. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން

14 މާރިޗް 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި

5. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ ބީލަންފޮތް މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

6. މި ޕްރޮޖެކްޓާބެހޭ އިތުރުމައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް:

  • މޯބައިލް ނަންބަރ 7796334 ޢަލީ އިބްރާހިމް ދީދީ
  • އީ މެއިލް: [email protected]

                             23 ފެބްރުއަރީ 2021      

23 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ