މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

           ބ. ކުޑަރިކިލު.

            ދިވެހިރާއްޖެ.

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

    މިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ބަޔާއި، އަދި އިދާރީ ބައިގައި މިހާރު ހަރުކޮށްފައިވާ 02 އެއަރ ކޮންޑިޝަން ނަގައި، މިކޯޓުން ސަޕްލައިކޮށްދޭ އައު 02 އެއަރކަންޑިޝަން ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

     ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 28 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 07 މާރިޗް 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

       އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

21 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ