ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
01 ޖަނަވަރީ އިން 31 ޖަނަވަރީ 2021 ށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮކިޔުމަންޓްސް ތަކުގެ ތަފްސީލް

`

 

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް

 

ކ. މާލެ  

 ދިވެހިރާއްޖެ.

                                         އިޢުލާން ނަންބަރ: IZS/IUL/2021/11 

 

01 ޖަނަވަރީ އިން 31 ޖަނަވަރީ 2021 ށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮކިޔުމަންޓްސް ތަކުގެ ތަފްސީލް

 

 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.53 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރ P/CIR/2020/50-13 ސާރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ސުކޫލުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 1 އިން ފެށިގެން 31 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ތަކުގެ ތަފްސީލް މި އިއުލާނާއި އެއްހީރަސް ކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

18 ފެބްރުއަރީ 2021

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް

ފޯން: 3341700

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

18 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ