މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

           މިކުންފުނިން އީޓުކުރި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ޤާއިމްކޮށް އީޓުކުރި ޕްލެޓް ފޯމްގެ (UI/UX) އަޕްގްރޭޑް ކުރަންބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 16 ފެބްރުވަރީ   2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30އަށް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގްގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 ފެބްރުވަރީ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30އަށް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ގަޑިއަށް ހާޟިރުވެ ނަންނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

09 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ