ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑާޓާ ޝީޓް އާމުކުރުން.

 

 

 

 

އިޢުލާން

 

 

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 2021 ޖަނަވަރީ

 

                 މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިމިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ގޮތަށް 2021 ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީމަހު މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ މުދަލާއި އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލެވެ.

 

27 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442

09 ފެބުރުވަރީ 2021

 

 

 

 

                                                                   މުޙައްމަދު ޔަސަޢު

                                                        ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 

 

 
09 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ