މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެވޯޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއިބެހޭ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 (09 ޑިސެންބަރު 2020) ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 01 ޖަނަވަރީ 2021 އިން 31 ޖަނަވަރީ 2021 އަށް މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްސީލު މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.  

09 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ